תקנון האתר

כללי

1. אתר האינטרנט https://www.t-y.org.il (להלן: “האתר”) נמצא על רשת האינטרנט ומציע שירותים ווירטואליים לקהל הגולשים בארץ. בעל האתר הינו הוועד המקומי צור יצחק (להלן: “הוועד”).
2. חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
3. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או מי מן הוועד.
4. באתר, בין היתר, מידע אודות חוגים, סטודיו כושר Fit&Fun, הרצאות ומופעים, השכרת חדרים אירועים לקהילה ועוד המתקיימים במרכז הקהילתי בצור יצחק (להלן: “המרכז”). כמו כן, במסגרת האתר ניתן להירשם לחוגים ולאירועים כאמור (להלן: “פעילויות המרכז”).
5. המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של הוועד, כי לוועד שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי והפרטי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של הוועד, למעט לצורך אישי, פרטי ובלתי מסחרי במידע.
6. המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של הוועד כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמו.
7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
9. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מהוועד אישור מראש ובכתב.
10. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
11. בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגים מטעם המרכז בכתובת דוא”ל office@t-y.org.il. המרכז יעשה כל שביכולתו לטפל בהקדם האפשרי בבקשה.

תנאי שימוש באתר

12. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין להירשם לפעילויות באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע להוראות תקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד הוועד ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.
13. הוועד רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. התנאים החדשים יפורסמו באתר ותחילת תוקפם יהיה מיום פרסומם.
השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש
14. הוועד רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הוועד בקשר לכך.
שומר על כל זכויותיו בעניין זה.
15. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנה ורישום לפעילויות המרכז ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי הוועד שומר על כל זכויותיו בעניין זה.
16. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
17. המידע הינו לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
18. המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והוועד אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
19. הוועד עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד. הוועד לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי הוועד והן על ידי צדדים שלישיים.
20. הוועד לא יהא אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
21. הוועד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
22. הוועד לא יהא אחראי על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הוועד בשל כך.
23. הוועד זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
24. מובהר כי השימוש באתר כפוף, בין היתר, לזמינות, לתקינות ולהיקף הכיסוי של רשת האינטרנט, המערכות הממוחשבות, וגורמים אחרים שלוועד אין שליטה עליהם.
25. משתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי הוועד כל טענה או דרישה בגין נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לו עקב טעות, תקלה, כשל טכני או אחר בקשר לרשת האינטרנט ו/או לתקינות, או לזמינות השירות באתר האינטרנט וכיו”ב.
26. הוועד אינו אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הוועד בקשר עם האמור.
27. הוועד אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לו שליטה עליו.
28. לוועד הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד הוועד בעניין זה.

רישום לפעילויות המרכז

29. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חוג ו/או פעילות, תאריך, מספר כרטיסים וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש ו/או להירשם לפעילויות באמצעות האתר.
30. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לוועד ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
31. המחירים והתנאים המופיעים באתר בדף הרישום לפעילות המבוקשת הם המחירים והתנאים המחייבים ויש לעמוד בהם על מנת להירשם לפעילויות המרכז.
32. המשתמש ירשם לחוגים ופעילויות המרכז באתר באמצעות כרטיס אשראי. לא יתאפשר רישום לחוגים ללא ביצוע תשלום.
33. לאחר מילוי הפרטים הנדרשים לפעילות תופיע הודעת אישור הרשמה על המסך. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדוא”ל של המשתמש הודעה על אישור קליטת הרישום וקבלה כאישור תשלום. רק קבלת אישור תשלום כאמור, תהווה אסמכתא לביצוע הרישום לפעילות.
34. נוהל ביטול רישום לפעילויות יהיה כפי שמופיע בטופס “תנאי הרשמה” אשר הקישור אליו מצוי באתר בדף הרישום לפעילות המבוקשת.

שינוי גודל גופנים